Solidarity with Iran

Icon

We are here in solidarity with Iranian people; to echo their voice for freedom and democracy

.

در حمایت از آزادی

.‎ملت ما در راهی‌ قدم گذاشته که نیاز به پشتیبانی‌ و همبستگی‌ تک تک افراد و گروههای سیاسی دارد. مبارزه با دیکتاتوری، استبداد و تبعیض نیاز به تحمل، صبر و کوشش فراوان دارد
‎پیروزی ملت تونس و مصر نشان‌دهندهٔ این حقیقت است که دولتهای خودکامه و دیکتاتور، صرف نظر از بکار گیری روشهای خشن و اهریمنی در برخورد با مخالفان خود و به رغم حمایت خارجی‌، در مواجه با یکپارچگی  ملت قادر به ادامهٔ سرکوب نیستند. ملت ایران با خیزش ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ نشان داد که در پیگیری حقوق مدنی، سیاسی و اجتمایی‌ خود پیگیر و جدی است. در راستای فراخوان رهبران جنبش سبز برای تظاهرات مسلأمت آمیز در روز ۲۵ بهمن، کمیته همبستگی‌ با مردم ایران وظیفه خود می‌بیند که در تلاش برای رساندن ندای آزادی خواهی‌ مردم ایران به خارج از گرد هم آیی که روز یک شنبه در تورنتو انجام میشود حمایت به عمل آورد. ملت ایران نیاز به پشتیبانی‌ تک تک انسانهای آزادی دوست دارد، در این برههٔ خطیر آنها را تنها نگذاریم.

‎کمیته همبستگی‌ با مردم ایران

We at the Committee for Solidarity with the People of Iran , support the call by Mr. Mousavi and Karoubi, for peaceful protest in solidarity with people of Egypt and Tunisia.
Victorious resistance of people of Tunisia and Egypt is indicative of a new era in the middle east. Iranians along with other nations in the middle east, have been inspired by the promising democratic changes in those countries.
By calling for a peaceful protest, Iranians will demonstrate their solidarity with the people of Egypt and Tunisia and also express their legitimate demands for fundamental changes in their country toward democracy, freedom and human rights. We ask all of our compatriots and freedom loving people to come out and show their support and solidarity with the people of Iran.